گرد همایی

با حکم محمد صادق فرجی

دهقاني رئيس سبك شوتوكان wjka شد

 با عنايت به بررسي كميته كارشناسي اين فدراسيون و موافقت معاون محترم توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان، بدينوسيله جنابعالي در قالب ساختار كوميته تحت پوشش اين فدراسيون به عنوان رئيس سبك شوتوكان wjka منصوب می گردید اميد است با عنايت به خداوند متعال همچنان در جهت تحقق اهداف عالي نظام جمهوري اسلامي ايران گام برداشته و در تمامي شئون زندگي موفق و مويد باشيد، ضمناً ادامه فعاليت آن سبك منوط به تاييد مجدد كميته بررسي اين فدراسيون و معاونت محترم توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان مي باشد

هیئت رئیسه

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MADE WITH  hadishirazy@gmail.com